DOPRAVA do výdejních míst PPL nyní za 1,-
Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. Reklamační řád 
Blog
PRECIZNÍ MIKROBY
16.02.2023
PRECIZNÍ MIKROBY
JEDNIČKA V ŘEŠENÍ STŘEVNÍCH OBTÍŽÍ A PROBLÉMŮ SE ZAŽÍVÁNÍM ZVÍŘAT číst celé
EUROBEN krmivo pro psy
17.12.2022
EUROBEN krmivo pro psy
Krmte zdravě, krmte s rozumem! číst celé
Zobrazit všechny články
Reklamační řád 

Reklamační řád 

I. Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží z internetového obchodu www.konska-krmiva.cz, prodávající: Alena Valentová, se sídlem Hradištko 38, 28912 Sadská, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném od 14.1.2015 v Nymburce,  IČO: 03718964, DIČ: CZ8760092660, tel. +420 607672470, email: alena.dymokury@gmail.com (dále jen „Prodávající“).

Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi zákazníkem a prodávajícím, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

II. Rozsah práv z vadného plnění

Práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka ohledně záruky prodávajícího za jakost zboží při převzetí a práva zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

III. Podmínky a lhůty uplatnění reklamace

 1. Lhůta uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu, nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.
 2. Standartní záruční lhůty na spotřební zboží jsou 24. měsíců, jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba 8 dní, u prodeje krmiv je 3 týdny.
 3. U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než uvedená v odst. III.2. tohoto reklamačního řádu
 4. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
 5. Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, kdy je zboží v opravě, a kupující jej nemůže využívat.

IV. Způsob uplatnění reklamace

 1. Zákazník informuje o reklamaci osobně (bod. IV.4.), nebo emailem na dymokury@gmail.com.
 2. Reklamovaného zboží prokazuje zákazník nákupním dokladem.
 3. Při reklamaci zboží je kupující povinen společně se zbožím, nebo odesláním elektronicky, doložit vyplněný „Reklamační formulář“, kde budou uvedeny všechny potřebné informace o kupujícím, o zboží, důvodu reklamace, návrhu způsobu řešení reklamace. Reklamační formulář je přílohou tohoto Reklamačního řádu, nebo jej najdete na internetových stránkách prodejce.
 4. Zákazník uplatňuje reklamaci (vrácení zboží) na adrese: 1.Máje 11, 28901 Dymokury osobně, nebo posláním přepravními službami.
 5. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 6. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zejména vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

V. Záruka za jakost

 1. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si prodávající a zákazník ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
  4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
 3. Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu. V případě nesrovnalostí či poškozeného obalu:
  1. nemusí zákazník zboží převzít. Důvod sdělí kurýrovi přepravní společnosti, který jej zaznamená do přepravního listu a zboží bude vráceno prodávajícímu
  2. může zboží převzít, ale musí kurýrovi sdělit míru a rozsah poškození zboží (někdy postačí uvést jen, že zboží „přebíráte s výhradou“), který jej zaznamená do přepravního listu. Pak je možné uplatňovat reklamaci, kdy se přepravou mohlo zboží poškodit, nebo není-li převzatá zásilka kompletní a zboží či jeho část chybí.

VI. Výjimky z odpovědnosti za vady

Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

 1. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 3. je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným používáním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího, či mechanickým poškozením
 4. jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;
 5. mechanické poškození zboží,
 6. provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;
 7. vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
 8. používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;
 9. u krmiv které jsou zbožím podléhajícím rychlé zkáze a nevztahuje se na ně záruční lhůta 24 měsíců. Na zboží je výrobcem garantovaná trvanlivost dodávaných krmiv nebo je uvedena lhůta spotřeby.
 10. vznikne-li zjevná vada během přepravy zboží ke kupujícímu (poškozené, promočené obaly zboží, nestandartním přelepením zásilky – kdy některé přepravní služby poškozený balík přelepují opakovaně na depu, aby nedošlo ke ztrátě vnitřku zásilky, ovšem už v tu dobu může být zásilka neúplná), kterou kupující nesdělí kurýrovi a vada nebude uvedena v přepravním listě pro následné řešení a uplatnění reklamace
 11. poškození v důsledku vyšší moci

VII. Vyřízení reklamace

 1. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 3. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. IV.1. výše, může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.
 4. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od kupní smlouvy odstoupit.
 5. Neodstoupí-li zákazník od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.
 6. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám či třetí osobou způsobil.
 7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:
  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  2. na odstranění vady opravou věci,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od smlouvy.
 8. Zákazník sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 9. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.
 10. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího.
 11. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace
 12. V případě vyřešená reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží

VIII. Závěrečná ustanovení

Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 21.11.2022.

 

Novinky z našeho blogu

PRECIZNÍ MIKROBY
16.02.2023
PRECIZNÍ MIKROBY
JEDNIČKA V ŘEŠENÍ STŘEVNÍCH OBTÍŽÍ A PROBLÉMŮ SE ZAŽÍVÁNÍM ZVÍŘAT číst celé
EUROBEN krmivo pro psy
17.12.2022
EUROBEN krmivo pro psy
Krmte zdravě, krmte s rozumem! číst celé
Buďte vidět - buďte REFLEXNÍ!
27.11.2022
Buďte vidět - buďte REFLEXNÍ!
Nastal čas, kdy se brzo stmívá a spousty z nás se za svým koněm nedostane dříve než v tuto dobu. I když to stihneme za světla, tak nám počasí nepřeje?... číst celé

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz